REGULAMENT STARTARIUM PITCHDAY 2019

1. DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA COMPETIȚIEI

Prezenta competiție este organizată de către Asociaţia Ropot, cu sediul social în str. Ionescu Grigore, nr. 100, bl. 34, sc. A, et. 2, ap 17, sect 2, Bucureşti, înregistrată în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr. 70 din 02.06.2010, cod de înregistrare fiscală nr.27095363, având contul nr. RO25 INGB 0000 9999 0250 1509 deschis la ING BANK, reprezentată prin Ioana-Alexandra Craioveanu, având funcţia de Preşedinte.

Competiția se desfășoară exclusiv în acord cu dispozițiile prezentului Regulament și a legislației incidente.

Participarea la competiție este condiționată de acceptarea prealabilă a Regulamentului. Regulamentul se consideră acceptat prin bifarea rubricii „accept Regulamentul Startarium PitchDay” la adresa de aplicare înainte de finalizarea Aplicației în vederea participării la competiție.

2. DEFINIȚII

Următorii termeni folosiți în prezentul document vor avea următorul înteles (cu excepția situației în care aceștia sunt folosiți în mod vădit în alt sens):

3. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA COMPETIȚIEI

3.1. Calendarul desfășurării Competiției

Competiția se desfășoară în mai multe etape după cum urmează:

Competiția se va desfășura dupa următorul calendar:

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica în situații excepționale calendarul desfășurării Competiției, după următoarea procedură: a) modificarea prezentului Regulament;b) notificarea prin email a Aplicanților/Participanților cu cel putin 3 zile înainte ca modificarea calendarului să producă efecte; c) afișarea Regulamentului în forma sa modificată în cadrul Platformei cel tarziu la data la care aceasta modificare începe să producă efecte.

3.2. Completarea și transmiterea Aplicației

Completarea și transmiterea Aplicației se realizează în mod exclusiv online, în cadrul Platformei, la urmatoarea adresă: https://in.startarium.ro/cont/pitchday/.

Pentru a putea completa și transmite o Aplicație, Aplicanții prin reprezentantul legal vor efectua următoarele activități respectând perioada de înscriere de la punctul 3.1:

3.3. Criterii de eligibilitate

Pot participa la Competiție în mod exclusiv Persoanele Juridice de drept român constituite în acord cu Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale care:

Pentru evitarea oricărui dubiu, se menționează expres faptul că nu pot participa în Competiție:

In ce privește relația dintre participanți și membrii juriului, prevalează principiul imparțialității, astfel: în situația în care un asociat/acționar de-al Participantului se află într-o relație de muncă, rudenie până la gradul IV inclusiv, sau are interese pecuniare sau de altă natură față de un membru al juriului, acesta din urmă nu va participa la jurizarea Participantului , urmând ca in cadrul etapei I (semifinala) să fie repartizat pentru jurizare la o altă masă, iar in cadrul etapei a II-a (finala) să se retragă din procesul de jurizare.

Totodată, Organizatorul nu va accepta nicio aplicație care: a) Este generată automat de un computer; b) Este completată de un terț; c) Este neinteligibilă, sau a fost reconstituită sau a fost falsificată; d) Nu se conformează în totalitate acestul Regulament.

Aplicanții sunt pe deplin și exclusiv răspunzători pentru a verifica dacă îndeplinesc criteriile de eligibilitate. În acest sens, Aplicanții înțeleg și acceptă că Organizatorii nu au obligația de a analiza și a aduce la cunoștință acestora dacă aplicația acestora îndeplinește sau nu criteriile de eligibilitate înainte de data de 16 octombrie 2019.

Aplicanții vor fi considerați Participanți la Competiție numai dacă în urma verificărilor efectuate, organizatorul apreciază că aceștia îndeplinesc condițiile de eligibilitate. Aplicanții se obligă să pună la dispoziția Organizatorului în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitarea scrisă a acestuia, orice documente necesare care dovedesc îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

3.4. Criterii de evaluare

Aplicațiile care vor fi considerate eligibile vor fi analizate de către un juriu ales de către Organizator, cu respectarea următoarelor criterii principale:

  1. Oportunitatea afacerii și potențialul ei de creștere
  2. Analiza modelului de afacere precum și strategia de dezvoltare
  3. Fezabilitatea financiară și sustenabilitatea pe termen lung
  4. Aptitudini, experiență și angajamentul echipei de management
  5. Criteriile de evaluare din etapa semifinală și finală, în integralitatea lor, vor fi puse la dispoziția participanților semifinaliști începând cu data de 23 octombrie.

3.5. Desfășurarea Competiției. Selectarea Participanților semifinaliști.

În urma transmiterii Aplicațiilor, comisia de selecție aleasă de către Organizator va analiza și juriza aplicațiile eligibile în raport cu criteriile de evaluare menționate la art. 3.4. și va selecta un număr de 50 de companii semifinaliste care vor participa la Startarium PitchDay pe data de 5 noiembrie 2019.

Organizatorul va anunța public în cadrul Platformei la data de  23 octombrie 2019 numele celor 50 de Participanți semifinaliști. Organizatorul nu are obligația de a anunța în scris sau telefonic fiecare Aplicant cu privire la rezultatul selecției.

Participanții selectați se obligă să confirme Organizatorului în scris, prin email în termen de cel mult 3 zile calendaristice de la data anunțării Participanților finaliști în cadrul Platformei, intenția ferma a acestora de a participa la evenimentul final din 5 noiembrie 2019 – Startarium PitchDay, în caz contrar, Organizatorul rezervându-și dreptul de a permite accesul la evenimentul final a următorului/următorilor Participanți clasați conform clasamentului și de a nu mai permite Participanților în culpă să participe la Competiții ulterioare.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica numărul Participanților selectați pentru evenimentul final în sensul creșterii acestuia cu maxim 10, sau după caz, în sensul diminuării acestora (în acest caz numai în situația în care nu există suficienți Aplicanți care să fi îndeplinit criteriile de eligibilitate sau un punctaj minim).

3.6. Desfășurarea Competiției. Evenimentul final Startarium PitchDay.

Startarium PitchDay se va desfășura pe data de 5 noiembrie 2019 la București, fiind necesară prezența fizică la eveniment, pe toată durata zilei, a cel puțin unui reprezentant din partea fiecărui Participant selectat. Persoana care poate reprezenta Participantul selectat trebuie să dețină calitatea de asociat/acționar al acestuia, în sensul Legii nr. 31/1990 și să poată face dovada acestui lucru cel târziu cu 7 zile inainte de data desfășurării evenimentului. Orice excepție de la această situație va fi comunicată și justificată în scris către Organizator, care își rezervă dreptul de a accepta sau refuza reprezentarea Participantului.

Organizatorul nu are obligația de a asigura cazare, masa, diurna, transport și nici să ramburseze aceste cheltuieli Participanților.

În cadrul evenimentului final Participanții vor ține în fața unui juriu selectat de Organizator pitch-uri cu privire la Business-ul (produsul/serviciul) cu care s-a înscris în Competiție, astfel:

a) Etapa 1

Participanții vor fi repartizați în grupuri de câte 5 la câte o masă alături de 2 membri ai juriului. (Numărul Participanților la fiecare masă poate diferi în situația în care numărul Participanților finali selectați este mai mare de 50);

Fiecare participant va ține un pitch de maxim 5 minute în fața celor 2 membri ai juriului și celorlalți participanți care îi vor acorda acestuia un punctaj, în raport cu criteriile de evaluare reglementate la art. 3.4 și comunicate în avans, în integralitate, către participanți;

După ce fiecare Participant din cadrul fiecărei mese va finaliza pitch-ul, organizatorii vor anunța câte un Participant câștigător de la fiecare masă.

b) Etapa 2

Cei 10 Participanți declarați câștigători în urma Etapei 1 vor ține câte un nou Pitch pe scenă în fața juriului și a publicului. Pitch-ul fiecărui participant nu poate depăși 3 minute, la care se adaugă un timp de întrebări și răspunsuri (din partea juriului) de cel mult 5 minute.

Juriul va evalua pitch-urile participanților în raport de criteriile de evaluare reglementate la art. 3.4. și va stabili câștigătorii în funcție de punctajul acordat.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica durata pitch-urilor și/sau a timpul acordat pentru întrebări și răspunsuri în etapa 1 și 2 de mai sus, cu condiția anunțării Participanților finaliști prin email cu cel puțin 5 zile anterior desfășurării evenimentului final.

3.7. Stabilirea câștigătorilor. Acordarea Premiilor.

Câștigătorii vor fi stabiliți și anunțați la data de 5 noiembrie 2019 în urma derulării etapei 1 și 2 de mai sus. Organizatorul va acorda următoarele premii:

Premiul 1 – se acordă Participantului care în urma Etapei 2 de mai sus întrunește cel mai mare punctaj;

Premiul 2 – se acordă Participantului care în urma Etapei 2 de mai sus întrunește al doilea cel mai mare punctaj;

Premiul 3 – se acordă Participantului care în urma Etapei 2 de mai sus întrunește al treilea cel mai mare punctaj;

Valoarea totală a premiilor este de 120.000 euro (o suta douăzeci de mii de euro) după cum urmează:

10.000 euro (zece mii euro) va reprezenta valoarea totală a beneficiilor non-financiare oferite celor 10 finaliști. Fiecare dintre aceștia va primi un voucher de 1.000 de euro/finalist care va putea fi valorificat prin:

Finalistul poate opta pentru oricare dintre variantele mai sus menționate, în intervalul 1 decembrie 2019 – 1 septembrie 2020, în mod exclusiv sau combinat, în limita valorii specificate de 1.000 de euro (TVA inclus). Voucher-ul este netransmisibil și se aplică doar Participantului (asociat/acționar) și angajaților acestuia

5.000 euro (cinci mii euro) va reprezenta valoarea premiului de popularitate oferit de Organizator unuia dintre cei 10 finaliști pe baza voturilor publicului, înregistrate online pe platforma https://www.startarium.ro . Sesiunea de votare online va fi deschisă pe data de 5 noiembrie 2019, dupa încheierea etapei 2 (finala) și va dura până la momentul începerii decernării premiilor 1, 2 și 3, fară a depași însă 60 de minute.

5.000 euro (cinci mii euro) va reprezenta valoarea totală a premiilor competiției Unofficial Pitches care va avea loc pe 5 noiembrie la București. La competiție se vor putea înscrie participanții prezenți la eveniment care vor susține un pitch de maxim 60 de secunde, câștigătorii urmând a fi desemnați pe baza voturilor publicului, înregistrate pe platforma Startarium, astfel:

*Regulamentul Unofficial Pitches și detaliile desfașurării vor putea fi consultate de fiecare participant înainte de intrarea în cabina de pitchuri.

Premiile vor fi acordate Participanților declarați câștigători în termen de cel mult 30 de zile calendaristice începând cu ziua următoare desfășurării evenimentului final Startarium PitchDay, în baza semnării unui Acord privind utlizarea premiilor.

În acest sens, suma aferentă premiilor câștigate va fi transferată Participanților în lei, la cursul BNR din ziua evenimentului final Startarium PitchDay. Participanții sunt răspunzători pentru plata oricăror taxe și impozite aferente premiilor atribuite, conform prevederilor fiscale aflate în vigoare, cu excepția situației în care Organizatorul are obligația legala de a reține și vira la sursă sumele aferente taxelor și impozitelor datorate de Participanți pentru premiile atribuite.

Participantul câștigător, în baza unui Acord privind utlizarea premiilor, se obligă să participe la întâlniri trimestriale cu reprezentanți ai Organizatorului și parteneri ai acestuia, având ca teme stabilirea obiectivelor de dezvoltare sau de investiții, revizuirea evoluției companiei, modului în care sunt utilizate premiile oferite de Organizator și îndeplinirea obligațiilor asumate prin perfectarea Acordului privind utilizarea premiilor. O prima întâlnire va fi planificată în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data desemnării Câștigătorului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita Participanților câștigători orice documente suplimentare care să dovedească îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și evaluare și să descalifice orice Participant care nu pune la dispoziția Organizatorului documentele solicitate în termen de cel mult 7 zile calendaristice. Totodată, Organizatorul este în drept să descalifice orice Participant câștigător dacă se dovedește că acesta a furnizat orice informații incorecte sau inexacte pe parcursul Competiției și/sau că a încălcat prezentul Regulament și/sau legislația aplicabila și/sau dacă comportamentul acestuia este unul imoral.

În cazul în care un Participant declarat câștigător este descalificat, premiul se acordă următorului Participant în clasament.

4. CONFIDENȚIALITATE. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI/SAU ALTE DREPTURI COMERCIALE.

Prin elaborarea și transmiterea Aplicației de participare în cadrul Competiției, Aplicanții și Participanții conferă Organizatorului și partenerilor acestora (cu titlu gratuit, pe termen nelimitat în mod irevocabil și cu aplicabilitate în orice teritoriu) dreptul de a utiliza datele furnizate în cadrul Aplicației și/sau al sesiunilor de pitch-ing pentru promovarea Competiției, promovarea Organizatorului și/sau a partenerilor și/sau a altor evenimente care vor fi desfășurate de către aceștia (inclusiv imaginea și vocea reprezentanților Participanților, înregistrarea video a pitchurilor și denumirea Participanților și/sau a Business-urilor acestora). Acest amendament se aplică atât finaliștilor, cât și participanților ca spectatori/audiență la PitchDay.

În acest sens, Organizatorul și partenerii acestuia, vor putea fără a se limita la: să aducă la cunoștința publicului cu titlu gratuit sau oneros, sub orice formă aleasă de Organizator, înregistrarea video a pitch-urilor Participanților, Evenimentul final Startarium PitchDay în tot sau în parte, orice alte imagini sau înregistrări cu reprezentațiile Participanților pe durata Competiției; să scrie și să publice orice articol privind desfășurarea Competiției și privind Aplicația/pitch-urile Participanților etc.; să aducă la cunoștința publicului Participanții declarați câștigători, inclusiv valoarea premiilor câștigate; să folosească numele și imaginea Participanților și a asociaților/acționarilor acestora. Aceste drepturi vor fi exercitate de către Organizator și partenerii săi cu bună credință și în limite rezonabile.

Prin completarea și transmiterea Aplicației, precum și prin participarea la sesiunile de pitch, Participanții înțeleg și acceptă ca orice idei, comentarii sau sugestii incluse în formularul de participare nu sunt informații confidențiale. Totodată Participanții înțeleg și acceptă că orice altă persoană (inclusiv Organizatorul, Partenerii săi, ceilalți Participanți, membri juriului) pot dezvolta, poate au dezvoltat , sau sunt în curs de dezvoltare a unor proiecte similare sau identice. Pe cale de consecință, prin participare, Participanții renunță la orice pretenții legale care ar putea rezulta din sau sunt legate de Aplicația și/sau pitch-urile acestora.

În nicio situație Organizatorul nu poate fi ținut răspunzător dacă o informație cuprinsă în Aplicația sau pitch-urile Participanților este folosită de o terță parte, inclusiv in sensul dezvoltarii unor business-uri similare.

5. DATE CU CARACTER PERSONAL.

Având în vedere că prin elaborarea și transmiterea Aplicației de participare în cadrul Competiției, Aplicanții conferă Organizatorului acces la o serie de date cu caracter personal, precum: nume, prenume, rol/funcție, expertiză pentru asociați/acționari persoane fizice ai acestora (persoane vizate), date de contact și/sau după caz alte tipuri de date cu caracter personal, Aplicanții declară că: au obținut în prealabil acordul persoanelor vizate pentru a pune la dispoziția Organizatorului datele cu caracter personal ale persoanelor vizate precum și pentru prelucrarea acestor date în condițiile prezentului Regulament.

Organizatorul este în drept să prelucreze aceste date în scopul evaluării Aplicațiilor și în orice alt scopuri legate de bună desfășurare a Competiției. Datele vor fi stocate cu respectarea prevederilor legale în vigoare, pe toată durata desfășurării Competiției, precum și pe o perioadă ulterioară de 5 ani (având în vedere că Organizatorul are obligații legale și contractuale de a păstra în evidențele sale date privind modalitatea de desfășurare a Competiției, inclusiv cu privire la aplicații, jurizare, stabilirea câștigătorilor și atribuirea premiilor). La finalizarea acestei perioade datele vor fi șterse sau returnate Aplicanților, conform solicitării acestora.

Datele cu caracter personal vor putea fi divulgate membrilor juriului precum și altor persoane din echipa de organizare a competiției sau după caz partenerilor Organizatorului, în măsura în care aceste date sunt necesare pentru desfășurarea Competiției.

Organizatorul va respecta drepturile persoanelor vizate în activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, în acord cu obligațiile legale care îi revin în acest sens.

Prezenta secțiune se completează cu prevederile legale în domeniul prelucrării datelor, ținând cont de faptul că Organizatorul acționează în calitate de Persoană împuternicită de Operator.

6. LIMITAREA RĂSPUNDERII.

Participanții înțeleg și acceptă că participă la Competiție pe propria răspundere. Organizatorul și partenerii acestuia nu sunt răspunzători pentru decizia Participanților de a participa la Competiție și nici pentru eventualele consecințe ale unei astfel de participări (nici pentru daune, vătămare corporală sau deces care ar putea apărea ca rezultat al participării la Competiție).

În orice situație în care răspunderea Organizatorul și a partenerilor săi ar putea fi angajată, aceștia nu răspund în nici un caz pentru beneficiul nerealizat de Participanți, pierderi de profit, clienți și alte asemenea.

7. MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE CONCURS. ANULAREA COMPETIȚIEI.

Modificarea Regulamentului de concurs va fi efectuată numai în condiții excepționale, urmând ca Organizatorul să aducă la cunoștința Aplicanților/Participanților modificările cu cel puțin 3 zile înainte ca modificările să producă efecte. Orice modificare a prezentului Regulament se va putea efectua doar prin act adițional.

Organizatorul își rezervă dreptul de a anula Competiția pentru motive întemeiate, urmând ca într-o atare situație să anunțe Aplicanții/Participanții într-un termen rezonabil, în funcție de motivul anulării. În situația în care Competiția este anulată, Organizatorul nu va fi obligat să achite Aplicanților și/sau Participanților nici un fel de compensație pentru nici un motiv și în nicio situație, dacă motivele anulării Competiției sunt întemeiate.

8. LEGEA APLICABILĂ ȘI INSTANȚA COMPETENTĂ.

Prezentul document este redactat în limba română și va fi interpretat potrivit înțelegerii sensului termenilor săi în limba română.

Prezentul document este guvernat de legislația română incidentă. Orice litigiu derivat din desfășurarea Competiției se va supune spre soluționare instanțelor judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

9. ALTE DISPOZIȚII.

Prezentul document a fost aprobat în data de 11.09.2019 și își va produce efectele începând cu data de 16.09.2019.

Pentru orice neclarități referitoare la conținutul și interpretarea prezentului Regulament vă rugăm să contactați Organizatorul, folosind adresa de email: [email protected].